Dịch vụ
07/04/2019

Cung cấp các dịch vụ cho thuê kho, quản lý kho và khai thác hàng hóa, giao nhận hàng hóa từ kho (có kho tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).