Dịch vụ
25/03/2019

Cung cấp dịch vụ mua hộ hàng từ quốc tế về Việt Nam. Khách hàng ủy thác toàn bộ quy trình mua hàng, thanh toán, vận chuyển hàng hóa cho HNC.

Cung cấp dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam và Việt Nam đi các nước.